ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Лиляна Лазарова-Янева – логопед

Лиляна Лазарова-Янева е родена на 31.01.1960г. в гр.Варна. Средното си образование завършва през 1979г. в IV Езикова гиманзия „Фр.Жолио Кюри“, гр.Варна с преподаване на френски език. През 1984г. завършва специалност „Предучилищна педагогика“ във ВПИ- Благоевград, а през 1988г. се дипломира като магистър по логопедия в СУ“Св.Кл.Охридски“.

Магистър е по „Управление на образованието“. От 1884г. работи като логопед в Логопедично училище-Варна, правоприемник на Център за подкрепа за личностно развитие-Логопедичен център-Варна. От 1998г. е директор на Логопедичен център-Варна.

През 34-годишния си стаж по специалността г-жа Лазарова е терапевтирала пациенти с различни комуникативни нарушения – дисфазия на развитието, нарушения в темпа и плавността на речта, артикулационни нарушения, ринолалии, нарушения на слуха и говора, нарушения в писмената реч, детска афазия. Профеионалните й интереси са в сферата на нарушенията в тема и плавността на речта(заекване). Работила е с пациенти от предучилищна, училищна и извънучилищна възраст.

Носител е втора професионално-квалификационна степен, придобита през 2005г. след едногодишна специализация в СУ”Кл.Охридски, завършила със защита на дипломна работа на тема „Комуникации в учебно-корекционния процес при деца със сензорни, интелектуални и речеви нарушения“. Притежава диплом за владеене на френски език – ниво С2, издадена от Министерството на културата и образование на Република Франция.

Участвала е в множество научни форуми с доклади на теми, свързани с логопедичната практика и теория, някои от които са публикувани в специализирани сборници, като:

 • Лазарова – Янева, Л., Към някои особености при корекция на заекването, Логопедия и фониатрия, издателство Хермес Прес, София, 1999
 • Лазарова – Янева, Л.,Корекция на заекването на фона на дисграфични и дислалични прояви, Научно-практическа конференция, издателство Институт за усъвършенстване на учители,Варна,1999
 • Лазарова-Янева, Л.,Каразутева, В.,Половин век логопедична помощ във Варна, издателство Зограф, Варна, 2004
 • Лазарова-Янева,Л.,Савова,Ел.,Тенденции в разпространението на комуникативните нарушения сред децата и учениците от гр.Варна /7г.-12г./ в периода 1998г.-2008г., издателство Логопедичен център Ромел, София, 2008
 • Лазарова-Янева,Румяна Ванева,Силвия Кьошкерян, Резултати от проучването на анамнестичните данни на деца и ученици, приети за логопедична терапия в ЦПЛР-Логопедичен център – Варна през учебната 2017-2018г. с диагноза Дисфазия на развитието. Сравнителен анализ на данните от учебните 2006/07, 2009/10 и 2017/18г., издателство Логопедичен център Ромел, София,2018

Работила е по различни проекти като:

 •         Проект BG051PO001-4.1.04-0062 “ Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности(дестинация-Варна-21 век)”, ръководител на Дейност 4: Разработване и апробиране софтуерен образователен продукт и дистанционен модел на терапевтична интервенция за деца с комуникативни нарушения
 •         Учебна визита по Програмата на ЕК Учене през целия живот, Ница, Франция, март 2009, участник с професионална презентация на тема;”Организация на подкрепата за деца и ученици със СОП в България” – работен език: френски.
 •         Организатор и домакин на Учебна визита по Програмата Учене през целия живот на тема:Специфични нарушения в способностите за учене, Варна,м.октомври 2009, работен език: френски

Член е на:

 • Национално сдружение на логопедите в България
 • Училищно настоятелство „Проф. Ангушев” на ЛЦ – Варна
 • Сдружение на директорите в средното образование в Република България  – Общинска секция Варна